INFORMÁCIE PRE KONCOVÝCH UŽÍVATEĽOV

1. Identifikačné údaje spoločnosti:
Obchodné meno: PMXnet, s. r. o.
Sídlo: Hlavná 36, 981 01  Hnúšťa
IČO:  36629880, IČ DPH: SK2021882148

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica , odd. Sro, vložka č. 9678/S

 

2. Ponúkané služby spoločnosti

Spoločnosť PMXnet, s. r. o. sa zaoberá poskytovaním internetových a hlasových služieb. Svojím klientom poskytuje tiež služby prenájmu miestnych okruhov a hlasové služby mimo JTS (jednot. telekom. siete). Zabezpečujeme servisné služby v oblasti IT networkingu a ochrany počítačových sietí. Ďalšie naše aktivity sú spojené s čoraz rozšírenejšou požiadavkou našich klientov na sledovanie a monitorovanie svojich objektov prostredníctvom kamerových systémov a zabezpečovacích systémov. Bližšie informácie sú k dispozícií vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb  a v Technickej špecifikácie rozhrania verejnej siete.

 

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.

 

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných internetových službách sú uvedené v Cenníku na hlavnej stránke.  Cenník poskytovania ostatných služieb vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov sú k dispozícií na stiahnutie v Cenník služieb.

 

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie sú súčasťou Všeobecných podmienok poskytovania služieb.

 

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Spoločnosť PMXnet, ponúka údržbu, inštaláciu a pozáručný servis kancelárskej a výpočtovej techniky. Cenník servisných prác výpočtovej techniky je k dispozícií na odkaze Cenník služieb.

 

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

V prípade zmeny pôvodných parametrov alebo využívanej služby, vykoná sa zmena od 1. dňa mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o zmenu. Táto zmena sa stáva súčasťou Zmluvy o využívaní dátovej siete.

 

9. Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou PMXnet, zameraných na meranie a riadenie prevádzky s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať  na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe) sú dostupné vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku služieb.

 

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

PMXnet pristupuje ku všetkým zákazníkom rovnako bez rozdielu, pre zákazníkov so zdravotným postihnutím nemá individuálny program na využitie zľavy.

 

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite poskytovaných služieb

Spoločnosť PMXnet, udržiava technické zariadenia siete v takom technickom a prevádzkovom stave, aby bola dosahovaná obvyklá kvalita služieb stanovená telekomunikačnými normami, pričom užívateľ berie na vedomie,  opravy a údržby v dôsledku rekonštrukcie siete. Účastník má právo na bezplatné odstránenie porúch, ktoré nezavinil.

 

12. Postupy riešenie neuhradených faktúr

Informácie týkajúce sa postupu v prípade neplatenia faktúr sú dostupné vo Všeobecných podmienkach.

 

13. Kontaktné údaje

Kontaktné údaje v prípade poskytnutia bližších informácií ohľadom fakturácie,  ponúkaných produktoch  ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na hlavnej stránke v sekcii Kontakt. Našich zamestnancov môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom na vyššie uvedenom odkaze.

Back to Top